Köpvillkor

1. Allmänt
B.A Johanssonpartners HB produkter är tjänster som kan användas av en licenstagare (kunden).

2. Avgifter och betalning
Kunden är skyldig att betala registreringsavgiften för tjänsten test enligt vid var tid gällande prislista. Betalning kan ske mot faktura (pappers- eller e-faktura) alternativt med kreditkort över internet. B.A Johanssonpartners HB använder inte känslig betalningsinformation som exempelvis kortnummer hos B.A Johanssonpartners HB. All information som läggs är säkrade med SSL-certifikat. Om licensen erhållits genom företag eller annan utlämnare betraktas företaget eller utlämnare som kund och reglerar avgifter mot B.A Johanssonpartners HB enligt överenskommelse.

3. Anslutning
För varje tjänst erhåller kunden en användaridentitet med en kod. Abonnenten är ansvarig för att varje kod förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av det. B.A Johanssonpartners HB har rätt att av tekniska eller driftmässiga skäl ändra kundens kod om kunden begär en ändring. B.A Johanssonpartners HB får inte lämna ut kunduppgifter eller koder.
Koden säkras utöver det av kunden själv eller annan två-faktorsautentisering.

4. Ansvar
Kunden är i förhållande till B.A Johanssonpartners HB ensam ansvarig för den information som överförs. B.A Johanssonpartners HB är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag. B.A Johanssonpartners HB är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i abonnentens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för B.A Johanssonpartners HB eller någon annan. Kunden skall hålla B.A Johanssonpartners HB skadelös för krav riktade från tredje man mot B.A Johanssonpartners HB på grund av användningen av tjänsten.

5. Medicinskt ansvar
Innehållet i B.A Johanssonpartners HB tester varken kan eller ska användas som grund för att ställa diagnos. B.A Johanssonpartners HB tar inte medicinskt ansvar för deltagares/kunders hälsa, utan uppmanar alla kunder med hälsoproblem att alltid uppsöka läkare eller psykolog.
B.A Johanssonpartners HB tar inte ansvar för någon form av skada som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som finns i eller hänvisas till i våra test.

6. Upphovsrätt
Allt material på dessa sidor tillhör, och är upphovsrättsligt skyddat av B.A Johanssonpartners HB. Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller på något annat sätt återges utan skriftlig
tillåtelse från B.A Johanssonpartners HB . Användare får dock fritt göra utskrifter av materialet för privat, icke-kommersiellt bruk.

7. Omfattning
Genom detta avtal angående psykologitest erbjuds kunden anslutning till B.A Johanssonpartners HB tjänst. Därutöver kan kunden teckna avtal om tilläggstjänster, vilka tillhandahålls mot särskild avgift. Tjänstens omfattning specificeras närmare i samverkan med respektive program. Abonnemanget förutsätter att abonnenten har nödvändig utrustning som dator för uppkoppling till Internet och programvaror för Internetanslutning och Internetanvändning.

8. Avtalstid
Licensen gäller enligt villkoren för respektive program, från det att kunden godkänt detta avtal. I och med att kunden registrerar sig med registreringskod har avtalet accepterats.

9. Ändringar av avtalsvillkor m.m.
B.A Johanssonpartners HB har rätt att ändra dessa villkor eller tjänstens omfattning tre månader efter det att abonnenten skriftligen underrättats. Mindre ändringar av villkoren eller tjänstens omfattning får dock ske en månad efter det att abonnenten skriftligen underrättats.